หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

bosssp

นายดรุณพัฒน์ อินดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ทีวีและความบันเทิง

กิจกรรม สำนักปลัด อบจ.

สำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานฯ

สำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quallty of [ ... ]

รายละเอียด/ภาพกิจกรม
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย

"D-ToC [ ... ]

รายละเอียด/ภาพกิจกรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ [ ... ]

รายละเอียด/ภาพกิจกรม
โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด [ ... ]

รายละเอียด/ภาพกิจกรม
โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย [ ... ]

รายละเอียด/ภาพกิจกรม
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

 

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

  [ ... ]

รายละเอียด/ภาพกิจกรม