หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นายบรรเจิด ภูสมศรี
รองปลัด อบจ.เชียงราย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ทีวีและความบันเทิง

ภาพข่าวกิจกรรม

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์…

06-09-2562 Hits:187 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

      อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น จากนวัตกรรมดินซีเมนต์​ผสม​ยางพารา​สู่การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ (Para Soil Cement Innovation for Sustainable Development)             ตามที่ประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้ได้รับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นั้น ที่ประชุมพิจารณา...

Read more

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรร…

06-09-2562 Hits:191 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ

    อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

Read more

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานท…

06-09-2562 Hits:200 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย

    สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสวนไม้งามริมน้ำกก สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้เป็นปอดของเมืองเชียงราย สายวิ่ง : ใต้ร่มเงาแมกไม้อันร่มรื่น สัมผัสกับบรรยากาศริมแม่น้ำกก สายเต้น : แอโรบิคทุกเย็น เริ่มเวลา 17.00 น. ณ ลานพลับพลา เดินเล่น เพลิดเพลินกับอากาศที่เย็นสบายกลางสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ สวนไม้งามริมน้ำกก อีกหนึ่งสถานที่ออกกำลังและพักผ่อนของเมืองเชียงราย เปิดตั้งแต่เวลา 05.30-21.00 น. ทุกวัน  

Read more

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

06-09-2562 Hits:178 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

       อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน           วันที่ 28 สิงหาคม 2562​ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร      ...

Read more

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

01-03-2562 Hits:1652 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

 อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE       ดี-เดย์ 1 มีนาคม 2562 ร่วมมือกัน เราทำได้ สู่ อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นการนำ อบจ.เชียงรายสู่ การสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ โดยทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการดังนี้1.เปลี่ยนจากถุงขยะสีดำ เป็นถุงใส : เพื่อจะได้ทราบว่าแยกขยะถูกต้องหรือไม่2.แยกขยะให้ตรงตามประเภท : เพื่อการแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี3.ถังกินแกง : เศษอาหารสามารถเป็นปุ๋ยได้ โดยถังกรีนโคลนทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้และแต่ละสำนัก/กอง มีการแยกสีเชือกฟางอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบได้ว่าขยะถุงไหนมาจากหน่วยงานไหน...

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2560 Hits:4095 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

ผลการปฏิบัติราชการ

 

ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

                ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                ๑.โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑.๑ การอบรมให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๑.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชนบำบัด

๑.๓ การสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น

-กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

-ตำรวจ  ทหาร

                                                                -สถาบันการศึกษา

                                                                -กลุ่มพลังมวลชน

                                                                ฯลฯ

๒.บูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความสามัคคีความปรองดอง

และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามในชุมชน

                                                ๒.๑ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย ดำเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  ตามกรอบแนวคิด ความเชื่อมโยง “บ้าน วัด โรงเรียน” สถาบันพื้นฐานหลักของสังคมไทย

                                                ๒.๒ ร่วมกับสถานพินิจฯ เสริมสร้างทัศนคติของนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงราย สพฐ. และมัธยมศึกษา ให้รับรู้การดำรงอยู่ ในภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการวางตัว วางตนให้อยู่วงจรแห่งความดีงาม

                                                ๒.๓ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย รณรงค์เชิญชวน ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพ่อค้า ประชาชน สร้างความตื่นตัว รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ตามโครงการด้านสมานฉันท์ ปรองดอง                                                   

                                                ๒.๔ ร่วมกับ กล.รส.จ.ทบ.ชร. จังหวัดเชียงราย  สำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงราย สตง.จังหวัดเชียงราย “ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ” ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท่องที่ และประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐ คน

                                                ๒.๕ ร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายและนโยบายองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย 

 

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday83
mod_vvisit_counterYesterday239
mod_vvisit_counterThis week83
mod_vvisit_counterLast week1910
mod_vvisit_counterThis month6582
mod_vvisit_counterLast month8863
mod_vvisit_counterAll days123148

Online Now: 3
Your IP: 3.80.4.76
,
Today: กันยายน 22, 2019